Nasza misja została przedstawiona w statucie

 

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„WSPÓLNA DROGA”

(Obowiązujący i zatwierdzony na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 13.04.2014 roku)

 

„...dlatego cokolwiek mogę zrobić dobrego lub jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć przysługę niech uczynię to teraz, niech tego nie odkładam ani nie zaniedbuję bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej..” św. Paweł

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „WSPÓLNA DROGA”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

§ 4

Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873 z 2003r.)

§ 5

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Luboń.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych, a także międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania na zasadach dotyczących tych stowarzyszeń.

§ 7

Stowarzyszenie może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

§ 8

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską, której wzór zatwierdzony zostanie przez właściwy organ administracji państwowej. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania określi ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia regulamin.

§ 9

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 2. Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników i wolontariuszy do realizacji swoich celów.

 3. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie do prowadzenia określonych zadań mogą być również członkowie Stowarzyszenia.

 4. Prezes i członkowie Zarządu stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w przypadkach:

 5. do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji,

 6. w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy, przede wszystkim mieszkańcom Lubonia o różnym rodzaju niepełnosprawności oraz ich rodzinom, we wszystkich dziedzinach życia.

§ 11

Cele są realizowane poprzez:

 1. działalność nieodpłatną:
  1. organizowanie i prowadzenie działalności; rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych,
  2. organizowanie pomocy psychologicznej i humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych,
  4. organizowanie szkolenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych,
  5. integrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
 2. działalność gospodarczą a w szczególności w zakresie:
  1. organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, przede wszystkim mieszkańców Lubonia;
  2. organizowanie pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  3. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych;
  4. prowadzenie placówek realizujących cele statutowe takie jak: warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.
  5. pozyskiwanie funduszy poprzez sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, a w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
  6. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.
  7. Prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych.
 3. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może powoływać placówki własne, tworzone w oparciu o przepisy obowiązujących aktów prawnych.
 4. Placówkom, o których mowa w ust. 3 mogą być nadawane nazwy własne.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP lub innego państwa chociażby nie zamieszkiwał na terenie RP korzystający w pełni z praw publicznych, który jest zainteresowany działalnością Stowarzyszenia i akceptuje Jego cele statutowe..
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Kandydat uzyskuje członkostwo z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. W razie odmowy przyjęcia na członka stowarzyszenia, kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które wnosi się za pośrednictwem Zarządu w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie przekazane musi być do wiadomości Walnego Zebrania w terminie 14 dni.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
 1. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 1. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia;
 1. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 15

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez walne Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia może w szczególnych przypadkach ustalić składkę niższą niż ogólnie przyjęta, względnie zwolnić od opłaty.

§ 16

 1. Członkostwo honorowe, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu;
 2. Członek honorowy posiada wszystkie praw i obowiązki członka zwyczajnego oraz zwolniony jest z opłacania składek członkowskich;
 3. Członek honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego.
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków, na uzasadniony wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe lub merytoryczne na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Jeżeli wspierającym jest osoba prawna to działa ona w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa wyborczego czynnego i biernego.
 5. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do Władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń .

§ 18

Wszyscy członkowie są zobowiązani dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 19

Utrata członkostwa następuje:

 1. Poprzez wygaśnięcie,
 2. Poprzez wykluczenie,
 3. Poprzez zrzeczenie się członkostwa,
 4. Śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku:

 1. Rozwiązania Stowarzyszenia,
 2. Utraty wymogów stawianych kandydatom na członka Stowarzyszenia przewidzianych w § 14 ust.1 ustawy.

§ 21

 1. Zarząd może wykluczyć członka z szeregów Stowarzyszenia w przypadku:
  1. rażącego naruszania postanowień statutu lub uchwał Stowarzyszenia,
  2. zalegania z wpłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.
 2. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 14 dni od momentu doręczenia uchwały Zarządu.

§ 22

Członek Stowarzyszenia może zrzec się członkostwa poprzez pisemne wypowiedzenie.

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia

§ 23

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
 4. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 5
 5. W przypadku braku kworum zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie nie później niż 14 dni wyznaczonym nie wcześniej niż 15 minut później po terminie pierwszym a uchwały o wyborze władz zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób.
 6. W przypadku zmniejszania się liczby pochodzących z wyboru członków Władz w trakcie trwania kadencji, władzą tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków Władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających;
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 24

Najwyższą władzą jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Walne Zebrania Członków mogą być:
  1. zwyczajne,
  2. nadzwyczajne,
  3. robocze.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze;
 3. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 14 dni przed terminem obrad..
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
  1. z inicjatywy Zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
 6. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.
 7. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
  2. w drugim terminie – w wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 8. Na żądanie 1 / 4 liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad;
 9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 26

Do kompetencji walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
  • uchwalanie programu działania,
  • uchwalanie budżetu
  • uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia ( np. pracy organów )
  • rozpatrywania wniosków i postulatów zgłoszonych przez członka i pozostałe władze
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi;
 4. wybór przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu;
 5. podejmowanie uchwał o nadawaniu i pozbawianiu godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu;
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 8. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§ 27

 1. Zarząd Stowarzyszenia:
  1. kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
  2. prezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed walnym Zebraniem,
  3. wszelkie ważne decyzje podejmuje uchwałą w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy ogólnel liczby członków Zarządu, na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym;
  4. w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
 2. Zarząd składa się z od trzech do dziewięciu osób, w tym Prezesa.
 3. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  1. prezes,
  2. zastępca prezesa,
  3. sekretarz,
  4. skarbnik,
  5. od dwóch do pięciu członków zarządu ( o ich liczbie decyduje przed wyborami Walne Zebranie Członków).
 4. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
 5. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie spośród kandydatów zgłoszonych z sali. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 6. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
 7. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na 3 miesiące..
 8. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
  1. podejmowania uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji pozostałych Organów Władzy.
  2. uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
  3. przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
  4. zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia, a także prowadzenie jego działalności finansowo-gospodarczej.
  5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów statutu i regulaminów,
  6. przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji,
  7. powoływanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz nadawanie im statutów określających ich status prawny i organizacyjny.
 9. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes i im przewodniczy.

§ 28

 1. Sąd Koleżeński wybiera się dla rozstrzygnięcia sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, które wynikły w obrębie Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
 3. Sąd Koleżeński ma prawo wnioskować do Zarządu o:
  1. pisemne upomnienie członka Stowarzyszenia,
  2. naganę pisemną,
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
   Wniosek winien zawierać uzasadnienie.
 4. Od postanowień Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.

§ 29

 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
  1. pełniąca inne funkcje we władzach Stowarzyszenia,
  2. pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członka Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
 6. Członkowie Komisji działają społecznie.
 7. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
  3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  4. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
  5. występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 9. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru nie podlega Zarządowi Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31

Na fundusze stowarzyszenia składają się :

 1. składki członkowskie ;
 2. dotacje, darowizny, subwencje, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej;
 3. wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 4. wpływy z działalności odpłatnej;
 5. wpływy z działalności gospodarczej.

§ 32

Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie w drodze uchwały.

§ 33

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą .
 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu : Prezesa Zarządu łącznie z zastępca lub skarbnikiem lub sekretarzem.
 2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd .
 3. Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są dwa podpisy : prezesa Zarządu oraz zastępcy lub skarbnika lub sekretarza.

§ 35

 1. Stowarzyszenie nie może ze swojego majątku udzielać pożyczek lub swym majątkiem zabezpieczać zobowiązania w stosunku do :
  1. członków Stowarzyszenia,
  2. członków organów lub pracowników Stowarzyszenia,
  3. osób z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz:
  1. członków Stowarzyszenia,
  2. członków organów lub pracowników Stowarzyszenia,
  3. osób z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  4. na zasadach innych niż zasady obowiązujące w takim wypadku wobec osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie miałoby nastąpić bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 3. Stowarzyszenie nie może wykorzystać swego majątku na rzecz:
  1. członków Stowarzyszenia,
  2. członków organów lub pracowników Stowarzyszenia,
  3. osób z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą:
  1. członkowie Stowarzyszenia,
  2. członkowie organów lub pracowników Stowarzyszenia,
  3. osoby, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.

§ 37

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
 2. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zabranie Członków w drugim terminie, nie póżniej niż 14 dni po terminie pierwszym i uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zostaje podjęta zwykłą większościa głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje cel na który mają być przekazane majątek i fundusze Stowarzyszenia.
 4. Likwidacja winna nastąpić jak najszybciej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty powołania Komisji Likwidacyjnej.

 

Luboń 13.04.2014

 

Przewodniczyła Walnemu Zebraniu: Teresa Zygmanowska
Sekretarz Stowarzyszenia: Małgorzata Wagner

I Ty możesz nam pomóc!

1 procent